Зареждам...
Национална верига по бадминтон - ПРАВИЛНИК

П Р А В И Л Н И К

НА

НАЦИОНАЛНА  ВЕРИГА ПО БАДМИНТОН – 2019 г.

І. ЦЕЛИ:

1. Да се рекламира и популяризира спорта  БАДМИНТОН  в цялата му съвкупност:

- Състезатели

- Дисциплини

                                                                                                             - Клубове

2. Дава възможност на практикуващите бадминтон да се състезават по ниво на подготовка.

ІІ. СЪЩНОСТ

1. Нива:

ПЪРВО НИВО /много силно/

ВТОРО НИВО /силно/

ТРЕТО НИВО /средно /

ЧЕТВЪРТО НИВО /слабо/

Организаторите си запазват  правото да коригират  подадена заявка по ниво.

2. Дисциплини:

 МЕ, ЖЕ, МДв, ЖДв, СмДв

3. Ранглиста:

Води се по дисциплини.Легенда:

Червено – първо ниво

Зелено – второ ниво

Лилаво – трето ниво

Жълто – четвърто ниво

През състезателната година на един състезател се начисляват точки за нивото, в което е участвал  в отделните турнири, но накрая на годината се класира в нивото с по-малък номер, дори да е играл там само един турнир.

Пояснение 1:

1.1. При подаване на 1 заявка за дадено ниво се дават 50% от точките полагащи се за това ниво.

1.2. При подаване на 2 заявки за дадено ниво се играе срещата и се дават 100% от точките.

/По преценка  на НВ може да се прибавят да играят в  друго ниво, като се спазват изискванията на 1.1

Пояснение 2 :

Първо ниво – много силно  – състезатели с висока степен на квалификация и умения

Второ ниво – силно – състезатели с добра квалификация и умения.

Трето ниво – средно – състезатели с основни умения и квалификация.

Четвърто ниво – слабо – състезатели с начални умения.

Разчита се на коректна преценка.

Организаторите могат да разпределят участниците според показани резултати.

4. Право на участие – Всички състезатели по бадминтон, играещи във възрастите под 13 години  и нагоре, според правилника на БФБ.

За 2019г. право на участие имат родените през или преди 2008г. Като за родените през 2008, 2007, 2006,2005г. ще се изисква и родителят да подпише декларация – отговорност.

5. Система на провеждане:

           Единично – в групи

           Двойки –  в групи

Забележка:  системата на провеждане може да се сменя в зависимост от броя на участниците и условията при които се провеждат турнирите.

6. Задължения на участниците – да представят на организаторите медицинско свидетелство и подпишат декларация за участие в състезание по бадминтон.

Препоръчително е да си направят  спортна застраховка.

Заявките за участие се приемат само и единственно на емейла на веригата. Използва се формата за заявки.

Заявки подадени след крайния срок – няма да се приемат.

След първата подадена заявка  ще се публикува в турнамента,  за да може всеки, който търси да се разбира сам с евентуалния си партньор и да подадат обща заявка.

Състезатели,  които не са си намерили до крайния срок партньори, но са подали заявка за търсещи, ще бъдат комбинирани с други търсещи. Организаторите не носят отговорност, ако единият от сформираната двойка се откаже да играе.

Половин час преди започването на всеки турнир ще се провежда техническа конференция, на която могат да присъстват всички заинтерисовани .

На нея ще се направят последни корекции на схеми, програма, смяна на партньори, замествания и др..  Турнирът се публикува обновен и до края на състезанието не се правят повече изменения в групите.

ІІІ ПЕРА

І НИВО - играят с пера тип пачи, които се осигуряват от самите участници – всеки състезател осигурява минимум по три пера за всяка среща.

ІІ , ІІІ и ІV  НИВО  могат да играят с пера тип пачи, но осигурени от състезателя желаещ да играе с такива. В противен случай играят с пера тип пластмасови осигурени от организаторите.

За всеки турнир ще има осигурени награди / медали / за победителите.

След приключване на всички турнири  за годината ще  се дават предметни  награди на първите места на отделните нива.

ІV ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

Всеки турнир има входна такса – 25 лв.,когато се играе една или две дисциплини. Когато състезателят участва в трета дисциплина доплаща – 5 лв.

Таксата се внася преди първата среща на всеки състезател.

Участниците си поемат разходите за пътни, квартирни, дневни, пера и вх. такси.

 

Календар 

на Национална верига по бадминтон
за 201
9 година.

 

08–10 март   Гълъбово

05-07 април   Габрово

17 - 19 май   София

26–28 юли  Хасково

16–18 август  Бургас

октомври в   Русе

ноември в Стара Загора

     Във Фейсбук има страница /тук/ на веригата , където се помества календара, ранглистите, снимки и др. интересни събития от веригата.

Национална верига по бадминтон е обединение на клубовете

СК"Бадминтон" гр. Ст. Загора,  БК Гълъбово,  СК Бадминтон Габрово, БК Хасково,  Виктори БК гр. София,  СК Бадминтон Русе, които провеждат Национални турнири по единни правила и водят обща ранглиста.

За всеки турнир ще има наредба.

Всички заявки за турнирите и запитвания да се изпращат на имейл:

bgveriga2013@gmail.com 

Искаме коректност. Ние и Вие.

Нека заедно я постигнем.

Това ще е добре за Вас  и за Нас.

С уважение:  Клубовете  по бадминтон споделящи идеята  НВ по Бадминтон 

REGULATIONS

OF THE NATIONAL BADMINTON CHAMPIONSHIPS – 2019

І. GOALS:

1. To advertise and promote Badminton as a sport in its entire aggregation:

- Athletes

- Disciplines

                                                                                                               - Sport clubs

2. To allow athletes who practice Badminton as a sport to compete according to their level of competency.

ІІ. MAIN POINTS

1. Levels:

FIRST LEVEL /highly advanced/

SECOND LEVEL /advanced/

THIRD LEVEL /average /

FOURTH LEVEL /beginner/

Organizers have the right to adjust the requests submitted by certain level.

2. Disciplines:

 MS, WS, MD, WD, MxD

3. Rankings:

Submission by disciplines

Legend:

Red – first level

Green – second level

Purple – third level

Yellow – fourth level

During the competition year, each competitor is awarded points for the level at which he/she has participated in the individual tournaments, and at the end of the year they are ranked in the level with the lower number even if they played only in one tournament.

Explanation 1:

1.1. When submitting one request for a certain level 50% of the due points are awarded thereof.

1.2. When submitting two requests for a certain level the game should be played then 100% of the due points are awarded thereof.

/By the decision of the National Championships players may be transferred into another level in accordance with the requirements as specified in 1.1/

Explanation 2:

First level – highly advanced – athletes with high level of skills and competences

Second level – advanced – athletes with good skills and competences

Third level – average – athletes with basic skills and competences

Fourth level – beginner – athletes with initial skills and competences

A fair judgment must be done.

Organizers can distribute the contestants according to the results shown.

4. Right to participate – All Badminton players who play within the age range of 13 and above, in accordance with the Regulations of the Bulgarian Badminton Federation.

For the year of 2019 the rights to participate have those who were born before or in 2008. As for those who were born in 2008, 2007, 2006, 2005 a declaration of responsibility is required to be signed by one of the parents.

5. Ways of grouping:

           Singles – in groups

           Doubles – in groups

Notice:  the ways of grouping are subject to change depending on the number of contestants and the conditions under which the tournaments are held.

6. Obligations of the participantsto submit a medical certificate before the organizers and sign a declaration of participation in a badminton competition.

It is advisable that they conclude sports insurance.

Requests for participation are submitted and accepted only via the e-mail of the Championships. The available request form should be used.

Requests submitted after the deadline shall not be accepted.

Each submitted request shall be published in the tournament sector so that anyone who is looking for a partner to be able to coordinate it in person with his/her potential partner and submit a joint request afterwards.

Contestants who have not matched with their partners by the end of the deadline but have submitted their search request shall be combined with other contestants who have submitted their search request as well. Organizers bear no responsibility if any of the formed pairs quits playing.

Half an hour before the start of each tournament a technical conference shall be held and it can be attended by all involved.

Latest adjustments to the schedules, the program, change of partners, substitutions etc. shall be made.  Then, the tournament shall be published in its updated version and no changes within the groupings shall be made until the end of the competition.

ІІІ SHUTTLECOCKS

І-st Level – players use feathered shuttlecocks provided by the competitors themselves – each competitor should provide at least three feathered shuttlecocks for each match.

ІІ-nd, ІІІ-rd and ІV-th  Level players can use feathered shuttlecocks provided by the competitor who wants to play with such. Otherwise, they play with plastic shuttlecocks provided by the Organizers.

For each tournament there will be prizes / medals for the winners.

Upon completion of all tournaments for the year other material prizes shall be awarded to the first place winners for each of the levels.

ІV FINANCIAL TERMS AND CONDITIONS:

There is an entry fee of 25.00 BGN for each tournament, when one or two disciplines shall be played. Whether the competitor shall participate in a third discipline, he/she then pays additional 5.00 BGN.

The fee should be paid before the first match of each competitor.

All participants shall bear the costs for travel, accommodation, subsistence, shuttlecocks and entry fees.

Calendar

of the National Badminton Championships for 2019

08–10 March Galabovo

05 - 07 April Gabrovo

17 - 19 May   Sofia

26–28 July  Haskovo

16–18 August  Burgas

in October Ruse

                                                                                                           in November Stara Zagora

There is a Facebook page for the Championships available /here/ where the calendar, rankings, photos and any other interesting events shall be uploaded.

The National Badminton Championships is a union of the following Sport Clubs:

SC "Badminton" – Stara ZagoraBC Galabovo”,  SCBadminton” - Gabrovo, BCHaskovo”,  Victory Badminton Club - SofiaSC Badminton - Ruse, which host National Tournaments under unified regulations and keep records of joint rankings.

For each tournament regulations shall be published.

All requests and inquiries regarding the tournaments shall be submitted and accepted via the following e-mail:

bgveriga2013@gmail.com 

All we want is fair play. Between you and us.

Let us all work for it together.

This will be good for you and for us.

Yours faithfully,

National Badminton Championship Clubs and all who support the idea of playing Badminton as sports

 

Новини / виж всички
10.02.2021
  На 28.01.2021 г. “НОРД СПОРТ“ ЕООД  получи финансова подкрепа по проект  № BG16RFOP002-2.095 – 2865 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от...
24.07.2019
Трета новина Сдружение „БК „Виктори““ успешно реализира младежки обмен младежки обмен „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“,...
24.07.2019
    Втора новина Сдружение „БК „Виктори““ набира младежи за участие в младежки обмен „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol....
19.07.2019
Сдружение „БК „Виктори““ има удоволствието да ви съобщи, че спечели проект „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“. Проектът е...